kom. 601-092-678,  601-70-20-05 Baumix

Mieszkanie dla młodych

Celem programu jest ułatwienie kupna pierwszego mieszkania bądź domu na rynku pierwotnym, poprzez pomoc państwa w dofinansowaniu wkładu własnego dla wniosków składanych do 30 września 2018 roku.

 

WSZYSTKIE NASZE OFERTY SĄ DOSTĘPNE W PROGRAMIE

„MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

po spełnieniu szczegółowych warunków zamieszczonych poniżej: 

 

DLA KOGO

Z programu mogą skorzystać rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz single. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone jeśli nabywca:
1) złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego nabywcy;
2) do dnia nabycia mieszkania nie był:
a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obydwojga małżonków.

JAKIE MIESZKANIE

Mieszkanie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy
Powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
• 75 m2 dla lokalu mieszkalnego oraz 100 m2 dla domu jednorodzinnego
• 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego w przypadku gdy nabywca wychowuje w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przynajmniej 3 dzieci (małoletnie, bez względu na wiek jeśli jest zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna, do 25 roku życia jeśli się uczy)
Za powierzchnię użytkową nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, suszarni, wózkarni, strychów, piwnic, komórek do przechowywania opału

WARUNKI KREDYTOWANIA

•  na okres co najmniej 15 lat,
•  w kwocie co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania,
Projekt ustawy przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup mieszkania lokalu mieszkalnego także przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu „Rodzina na swoim” (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu

SPOSÓB OBLICZENIA DOPŁATY

Powierzchnia użytkowa * DOPŁATA wg tabeli * 10% lub 15% - dla nieruchomości o powierzchni do 50m2
50 m2 *DOPŁATA wg tabeli * 10% lub 15%–
dla nieruchomości o powierzchni większej niż 50 m2

FORMA DOFINANSOWANIA

Dopłaty będą się mieścić w zakresie 10% – 20%.
10% dotyczy rodzin bezdzietnych oraz singli,
15% mogą liczyć rodziny oraz osoby samotnie wychowujące z co najmniej jednym własnym lub przysposobionym dzieckiem małoletnim, dzieckiem bez względu na wiek jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieckiem do ukończenia 25 roku życia jeśli się uczy.
Kolejne 5% przewidziane jest dla rodzin, w których w ciągu 5 lat urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

DODATKOWI KREDYTOBIORCY

Do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

OGRANICZENIA

Dofinansowanie podstawowe podlega proporcjonalnemu zwrotowi, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania beneficjent przeznaczy wsparcie na cele nie służące zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności:
• zbył prawo własności lub współwłasności tego mieszkania,
• dokonał wynajęcia lub użyczenia mieszkania,
• dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
• uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (z wyłączeniem spadku).

LIMITY CENOWE I WYSOKOŚĆ DOPŁAT DLA WIELKOPOLSKI

Gmina

LIMIT CENY

DOPŁATA

m. Poznań

5 390,00

4 900,00

gminy sąsiadujące ze stolicą województwa - MOSINA

4 408,80

4 008,00

pozostałe

3 674,00

3 340,00