kom. 601-092-678,  601-70-20-05 Baumix

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest: „BAU-mix” Zbigniew i Paweł Spychała spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 11, 60-415 Poznań, zwana dalej administratorem.

 

2. Nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

5. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem,

b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy BAU-mix Zbigniew i Paweł Spychała spółka jawna, a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

Podanie danych przez klienta jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 5 .

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być lub już są:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, notarialną

c) podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,

d) banki oraz państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

e) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

9. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

 

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.

 

12. Państwa dane osobowe nie będę przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt mailowy pod adresem: manuela.s@baumix.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119